logotyp

Regulamin konkursu trwającego do 8 listopada 2018 r. - KONKURS JUŻ ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY!

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować wprost do organizatora na adres: konkurs.koncentrat@gmail.com
 2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wspólny mianownik 5.0” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018.
 3. Niniejszy regulamin jest jedynym źródłem zasad obowiązujących w konkursie. W przypadkach nieopisanych regulaminem, znaczenie będą miały decyzje organizatora konkursu.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyłączeniem osób zatrudnionych przez organizatora lub z nim współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków ich najbliższych rodzin. Jedna osoba może przysłać jedną pracę konkursową.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.10.2018, a kończy 08.11.2018 (o 23.59). Planowane ogłoszenie wyników nastąpi do 12.11.2018. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia konkursu.
 6. Konkurs ma na celu zachęcenie internautów do ćwiczenia umiejętności językowych i pisarskich.
 7. Przedmiotem konkursu jest napisanie tekstu. Temat tekstu to LUSTRO. Tekst nie może być dłuższy niż 4 tys. znaków ze spacjami (dwie strony A4 w przypadku tekstów pisanych ręcznie). Ma być napisany prozą.
 8. Pracę należy przesłać do 08.11.2018 r. (do 23.59) na adres: konkurs.koncentrat@gmail.com
  Organizator w ciągu 24 godzin od otrzymania pracy potwierdzi ten fakt. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 24 godzin należy w ciągu kolejnych 24 godzin skontaktować się z organizatorem, wysyłając wiadomość na adres: stowarzyszenie.koncentrat@gmail.com lub dzwoniąc pod numer tel. 691 937 428.
 9. Przesłanie pracy na konkurs oznacza, że uczestnik zgadza się na opublikowanie swojej pracy na www.wspolnymianownik.pl, akceptuje regulamin konkursu i posiada prawa autorskie do przesłanej pracy. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przez organizatora przesłanych na konkurs tekstów, zwłaszcza pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 10. W przypadku naruszenia prawa, w tym praw osób trzecich, a także prób oszustwa, organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia pracy z udziału w konkursie. To samo dotyczy tekstów zawierających treści obraźliwe, nawołujące do przemocy lub w jakikolwiek sposób dyskryminujące.
 11. Wyboru zwycięzcy, który otrzyma czytnik książek elektronicznych PocketBook oraz trzech osób wyróżnionych, które otrzymają gry scrabble i/lub książki papierowe, dokona jury składające się z trzech osób, powołane na potrzeby konkursu przez organizatora. Organizator z największą starannością podejdzie do kwestii oceny nadesłanych prac.
 12. Zwycięzcy konkursu i osobom wyróżnionym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznane nagrody. Prawo do odbioru nagród nie może być przeniesione na osoby trzecie.
 13. Informacja o wygranej/wynikach konkursu zostanie przekazana zwycięzcy i osobom wyróżnionym pocztą elektroniczną, zostanie także umieszczona na stronie www.wspolnymianownik.pl
 14. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy i osób wyróżnionych na koszt organizatora w terminie 7 dni od dnia podania przez te osoby adresów (przy czym wiążąca jest tutaj data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej).
 15. Zwycięzca konkursu i osoby wyróżnione wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie www.wspolnymianownik.pl oraz na profilu organizatora konkursu na Facebooku.
 16. Zwycięzca konkursu i osoby wyróżnione wraz z nagrodami otrzymają do podpisania oświadczenia o odebraniu nagród oraz zaadresowane koperty ze znaczkami. Zwycięzca i osoby wyróżnione są zobowiązani do podpisania oświadczeń i wysłania ich do organizatora.
 17. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej www.wspolnymianownik.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018.

OJczysty - dodaj do ulubionych